Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Specjalista chorób wewnętrznych (1999), nefrologii (2003), angiologii (2003), hypertensjologii (2006), transplantologii klinicznej (2007) i onkologii klinicznej (2019). Autor lub współautor 560 publikacji, w tym 215 w czasopismach międzynarodowych, cytowanych ponad 5000 razy, H-indeks = 30.

Na przestrzeni lat prowadził badania w wielu dziedzinach, obejmujących: nefrologię (opisanie somatycznych aberracji chromosomalnych w rozroście guzkowym przytarczyc wtórnym do przewlekłej niewydolności nerek, scharakteryzowanie spektrum przewlekłych chorób nerek w populacji chorych w wieku podeszłym – badanie PolSenior), transplantologię kliniczną (ocena dopplerowska przepływów nerkowych we wczesnym okresie po transplantacji nerki jako narzędzia diagnostycznego i czynnik rokowniczy – scharakteryzowanie przepływów nerkowych w zależności od podejmowania czynności przez przeszczepione narządy, ciężkości ostrej martwicy cewek nerkowych, oraz czynnika rokowniczego dla utraty narządów w odległe obserwacji), genetykę nowotworów nerek (scharakteryzowanie podłoża genetyczne raka nerkowokomórkowego – wykazanie odmiennego profilu aberracji chromosomalnych raków nerkowokomórkowych związanych z przewlekłą niewydolnością nerek), nadciśnienie tętnicze (znaczenie adipokin w patogenezie nadciśnienia tętniczego i powikłań przewlekłej choroby nerek – wykazanie korelacji pomiędzy występowaniem nadciśnienia i obniżonym stężenie adiponektyny u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz wykazanie klirensującej funkcji nerek, opisanie częstości nadciśnienia opornego na leczenie w populacji chorych z otyłością trzewną, opisanie częstości zwężeń tętnicy nerkowej w największej na świecie grupie chorych z nadciśnieniem, ocenę skuteczności brachyterapii w połączeniu z angioplastyką tętnic nerkowych), endokrynologię (pierwotną nadczynność przytarczyc, zaburzenia endokrynologiczne w zespole policystycznych jajników) genetykę rzadkich zespołów genetycznych (zespół hiperkalcemiczno-hipokalcjuryczny, zespół MEN-1, zespół paznokciowo-rzepkowy), badania populacyjne (badanie PolSenior I i II).