Dr hab. n. med. Joanna A. Didkowska

Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Od początku pracy zawodowej związana z Zakładem Epidemiologii Centrum Onkologii w Warszawie, obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów oraz kierownika Krajowego Rejestru Nowotworów. Od 2016 roku pełni również funkcję dyrektora WHO Collaborating Center for Tobacco Control. Jest członkiem Krajowej Rady do spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia, a także przedstawicielem Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w Rządowej Radzie Ludnościowej przy GUS.
Od wielu lat zajmuje się analizą epidemiologiczną i monitorowaniem sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w Polsce. Brała udział w pracach międzynarodowych zespołów, między innymi MADAME (Mathematical Methods and Modelling in the Sciences 2000-2003), CONCORD-2, CONCORD-3 (analiza wskaźników przeżyć na świecie), Eurocare-6 (analiza przeżyć w krajach europejskich), ECIS (European Cancer Information System). Uczestniczyła w badaniach populacyjnych czynników ryzyka zachorowalności na nowotwory złośliwe (tytoń, dieta, procesy demograficzne) oraz w monitorowaniu geograficznego zróżnicowania zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce. Od 2017 roku jest koordynatorem (PI) polskiej części międzynarodowego badania The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) – PONS-PURE. Była inicjatorem i współautorem opracowań dotyczących analizy przeżywalności polskich pacjentów.
Jest współautorem rocznego biuletynu dotyczącego nowotworów złośliwych w Polsce oraz opracowania dotyczącego prognoz epidemiologicznych (Nowotwory złośliwe w Polsce).
Od wielu lat jest wykładowcą Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zarówno dla lekarzy jak i pielęgniarek.
W latach 2010-2013 roku była koordynatorem projektu z zakresu B+R „Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platform naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce” finansowanego ze środków EFRR Innowacyjna Gospodarka (2011-2013). W latach 2013-2015 byłam członkiem zespołu realizującego projekt sfinansowany ze środków NCBIR „Onkosys – Kompleksowa infrastruktura informatyczna dla badań nad nowotworami”. Obecnie jest zastępcą kierownika projektu finansowanego ze środków POPC pod tytułem „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”
Jest członkiem Polskiego Komitetu TNM International Union Against Cancer. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiej Unii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi. Od 2011 jest redaktorem działu w czasopiśmie „NOWOTWORY Journal of Oncology”, a od 2016 członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Oncology in clinical practice”. Od 2014 członek Zarządu Głównego PTO.
Jest autorem ponad 60 publikacji.